Notifications

{{ notiMsg.sender.displayName || "" }} for {{ notiMsg.ad_meta.make || "" }} {{ notiMsg.ad_meta.model || "" }} priced at {{notiMsg.ad_meta.price.currency}} {{notiMsg.ad_meta.price.rate_hour || notiMsg.ad_meta.rate_daily || notiMsg.ad_meta.rate_weekly || notiMsg.ad_meta.rate_monthly}}

{{notiMsg.msg_body}}